Sport verbindt Haarlemmers

Een nieuwe Agenda voor de Sport 2015-2019 richt zich op sport als maatschappelijk bindmiddel in de wijk. De gemeente heeft vanaf dit jaar nieuwe taken gekregen op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning én het ondersteunen van mensen bij het zoeken naar werk. Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van doelen op deze gebieden. Samenwerking met maatschappelijke organisaties is hierbij essentieel. De Agenda voor de Sport heeft niet voor niets de ondertitel ‘Samen Bewegen’.

Wethouder Snoek hecht aan de maatschappelijke betekenis van sport: “In iedere wijk zijn sportverenigingen te vinden. Zij vervullen een brede maatschappelijke rol. Dit is de plek waar mensen samen kunnen zijn, samen kunnen bewegen en naar elkaar omzien. Overdag worden de sportaccommodaties echter niet of nauwelijks benut. Door deze accommodaties nog beter te benutten, kunnen ook de verenigingen zich versterken. Kantines van sportverenigingen kunnen dienen als buurthuis en er zijn verbindingen te maken met andere terreinen zoals werk, zorg, cultuur en welzijn”.

Sportstimuleringsfonds

In het coalitieprogramma ‘Samen doen!’ is afgesproken middelen te reserveren om de ontwikkeling van topsport, breedtesport, talentontwikkeling en sportevenementen de komende jaren mogelijk te maken. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor sportverenigingen die een bredere maatschappelijke rol willen oppakken. Deze verenigingen worden gefaciliteerd met verenigingsondersteuning en de inzet van buurtsportcoaches. Verder worden met het Sportstimuleringsfonds de volgende zaken mogelijk gemaakt:

  • Aanbieders van sport- en beweegactiviteiten die bijdragen aan maatschappelijk binding kunnen tweemaal per jaar een aanvraag doen uit het nieuwe Sportfonds. Hiermee worden deze initiatieven ondersteund.
  • Met deze initiatieven worden verbindingen gelegd met andere organisaties binnen en buiten de sport. De sportvereniging vervult daarmee een verbindende rol in de wijk en versterkt hiermee zichzelf. Kortom, de ontwikkeling van maatschappelijke, vitale sportverenigingen.
  • Met het Ouderensportfonds worden extra middelen ingezet voor een
    inactieve groep Haarlempashouders boven de 50 jaar die wel wil bewegen, maar er de financiële middelen niet voor heeft.
  • Ondersteunen van (top)sportevenementen die passen bij de status van de stad en/of werken als motivator van Haarlems sporttalent.