Veegplan Haarlem 2017

update: Twee nagekomen tekstaanpassingen: De regel geldt alleen voor gebouwde erfafscheidingen (schuttingen, muren) en niet voor beplanting, zoals hagen en heesters. Er is geen inspraak maar wel reactie mogelijk tot 2 januari 2018 (was eerst 20 december). De eigenaren van de adressen waarvoor de beheersverordening geldt, ontvangen hierover bericht.

De gemeente heeft de afgelopen jaren geheel Haarlem voorzien van nieuwe of geactualiseerde bestemmingsplannen. Bij een aantal van deze bestemmingsplannen zijn kleine omissies geconstateerd. Dit is ook het geval bij het bestemmingsplan Ramplaankwartier. Omdat het relatief kleine aanpassingen betreft, heeft de gemeente ervoor gekozen deze omissies te herstellen met een beheersverordening (een soort bestemmingsplan), genaamd ‘Veegplan Haarlem 2017’.

In het bestemmingsplan Ramplaankwartier uit 2013 is verzuimd in de bestemming Tuin-1 (voortuinen) op te nemen, dat de hoogte van erfafscheidingen niet hoger mogen zijn dan 1 meter. Dit betreft een standaardregel, die in elk bestemmingsplan wordt opgenomen. Het onbedoelde gevolg van het ontbreken van deze bepaling is, dat erfafscheidingen tot een hoogte van 3 meter gerealiseerd mogen worden, hetgeen ongewenst is.

Beheersverordening

De gemeente Haarlem werkt aan een ‘Beheersverordening Veegplan Haarlem’. Een beheersverordening legt de bestaande situatie van een bepaald gebied of meerdere locaties vast. Zo worden in de ‘Beheersverordening Veegplan Haarlem’ foutjes hersteld die in recente bestemmingsplannen zijn gemaakt.

Omdat een beheersverordening de bestaande situatie vastlegt, is het bij het opstellen van de beheersverordening wettelijk niet verplicht om de mogelijkheid te bieden inspraak te verlenen. Ook staat tegen het vaststellingsbesluit geen bezwaar en beroep open.

Echter, de raadscommissie Ontwikkeling (de raadscommissie adviseert de raad over besluiten die door de gemeenteraad moeten worden genomen) heeft het verzoek gedaan een ieder te informeren die in het Veegplan met zijn/haar perceel is opgenomen.

Ramplaankwartier

In bovengenoemde beheersverordening zijn ook de percelen in het Ramplaankwartier opgenomen. De reden dat dit is gedaan is omdat binnen de tuin-1 bestemming niet is opgenomen dat de hoogte van erfafscheidingen niet hoger mag zijn dan 1 meter. Aan de bouwregels is toegevoegd dat de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 1 meter mag bedragen.

De regel geldt alleen voor gebouwde erfafscheidingen (schuttingen, muren) en niet voor beplanting, zoals hagen en heesters.

Geen inspraak wel reactie mogelijk tot 2 januari 2018. Vervolgens wordt de gemeenteraad gevraagd de beheersverordening vast te stellen.

Uw opmerking(en) kunt u sturen naar bestemmingsplannen@haarlem.nl .

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer K. Glas (023 – 5113551).

De uitsneden van de verbeelding m.b.t  de percelen in het Ramplaankwartier:

 

Speak Your Mind

*