Haarlem is nu al helemaal winterklaar

Wat Spaar­ne­lan­den be­treft is Haar­lem he­le­maal klaar voor een stren­ge win­ter. De af­ge­lo­pen week heeft het be­drijf uit­ge­breid de di­ver­se strooi­rou­tes ge­test, als­me­de alle win­ter­ma­te­ri­eel dat een en an­der sneeuw- en ijs­vrij moet ma­ken, zo meldt ze.

Op di­ver­se plek­ken in de stad zijn kis­ten met strooi­zout ge­plaatst.

Bij het strooi­en heb­ben be­lang­rij­ke we­gen, bus­rou­tes, fiets­pa­den en brug­gen pri­o­ri­teit in Haar­lem. De paal­tjes waar­mee di­ver­se fiets­pa­den zijn af­ge­slo­ten voor au­to­ver­keer wor­den in de win­ter­maan­den weg­ge­haald zo­dat ze mak­ke­lij­ker en tij­dig be­reik­baar zijn voor strooi­wa­gens.

Gra­tis zout

logoIn­wo­ners van Haar­lem kun­nen zelf gra­tis strooi­zout op­ha­len bij het Mi­li­eup­lein van Spaar­ne­lan­den aan de Ir. Le­ly­laan 51 in de Waar­der­pol­der – zo­lang de voor­raad strekt. Men­sen moe­ten daar­voor wel zelf een em­mer of plas­tic zak mee­ne­men om het zout in mee te ne­men. Het Mi­li­eup­lein is ge­o­pend van maan­dag tot en met vrij­dag van 08.00-15.30 uur en dins­dags van 08.00-20.00 uur.

Speak Your Mind

*