College Haarlem kiest voor een groene en bereikbare stad

Met het vaststellen van ‘Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar’ maakt het college keuzes over de inrichting van de openbare ruimte voor de komende decennia. Dit is nodig omdat Haarlem groeit en we steeds meer eisen stellen aan de inrichting van de openbare ruimte, terwijl de oppervlakte die we hebben hetzelfde blijft. De keuze om bestaande openbare ruimte anders in te richten kost tijd, daarom wil het college nu richting bepalen, onder andere met keuzes voor groen en spelende kinderen.

Het college is trots dat deze visie er nu ligt. Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “De structuurvisie bereidt Haarlem voor op de toekomst. Het college heeft gekozen, op plekken waar dat kan, voor een prioritering van verkeersdeelnemers: eerst de voetganger, dan de fietser, vervolgens het OV en tot slot de auto. Daarnaast zijn er ook keuzes gemaakt voor ruimte voor stadsnatuur, het versterken van het openbaar vervoer en klimaatadaptie.”

Wethouder Jeroen van Spijk vindt het goed dat er nu een stip op de horizon is. “Als we het daar over eens zijn kunnen we samen met onze regionale partners richting het Rijk optrekken om onze ideeën daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Er is veel onderzoek verricht, en veel gesproken met partijen in de stad, dat heeft de visie tot een heel degelijk stuk gemaakt.”

Wat staat er in de visie?

De ambitie is een leefbare en aantrekkelijk stad, daarvoor moet de bereikbaarheid goed worden georganiseerd. De visie bevat dan ook voorstellen op het gebied van bereikbaarheid. Zo wordt het doorgaande verkeer gebundeld op een ring. Op die manier worden de wegen rond de binnenstad rustiger, met meer groen en bomen, en geschikt voor fietsers.

Verder bevat de visie themakaarten waarop de gewenste structuur voor bijvoorbeeld groen, ecologie en recreatie is geïllustreerd. Ook staan in de visie impressies van een aantal ‘sleutelprojecten’; projecten waarin de verschillende uitgangspunten van de visie samenkomen. De definitieve inrichting van deze plekken ligt nog niet vast. Die zal in samenspraak met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden bepaald, voorafgaand aan de uitvoering van een project.

Vervolg

In de visie is een uitvoeringsagenda opgenomen. Deze geeft de strategie weer hoe de ambities uit de Structuurvisie kunnen worden gerealiseerd. Na vaststelling van de Structuurvisie wordt ook een uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarin wordt nader ingegaan op de onderlinge samenhang, de planning en financiering van de verschillende maatregelen. Het college legt de structuurvisie nu voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt er nog voor het eind van het jaar een besluit over.

Speak Your Mind

*