De leden en wat doen zij

Maarten Abspoel, voorzitter, verkeer
Tula van de Sanden, laadpalen, vice voorzitter
Bert Bouquet, secretariaat, Buurbook
Eelco Fortuijn, duurzaamheid (waaronder zonnewarmte), Buurbook
Adrie Pancras, penningmeester, wijkkast, website, contact wijkkrant
Allard Steenbeek, ruimtelijke ordening
Ronald Mattern, algemeen
Jürgen Woudwijk, sociaal domein, jeugd

Heeft u vragen of suggesties? Wilt u zelf actief deelnemen in de wijkraad? Of heeft u ideeën voor nieuwe buurtactiviteiten? Stuur dan een e-mail naar wijkraadramplaankwartier@live.com

Postadres: Hospeslaan 56  – 2015 GL – Haarlem

Taken

De wijkraad Ramplaankwartier heeft twee hoofdactiviteiten.

1. Gesprekspartner met en voor de gemeente

In de eerste plaats is de wijkraad een klankbordgroep en een aanspreekpunt voor een betere communicatie tussen bewoners en de gemeente Haarlem. Wijkraad Ramplaankwartier heeft zich ontwikkeld tot een serieuze gesprekspartner voor de gemeente Haarlem die gehoord wordt, zonder te activistisch te zijn. De wijkraad komt op voor gemeenschappelijke belangen van bewoners, niet voor individuele belangen. De wijkraad wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers uit de wijk.

De wijkraad heeft geen juridische status en is daarmee niet bevoegd om beslissingen namens bewoners te nemen. De gemeente is wel verplicht de wijkraad te horen en zo mogelijk rekening te houden met de mening van die wijkraad. De gemeente is niet verplicht die mening te volgen.

2. Stimuleren van buurtactiviteiten

De wijkraad is daarnaast actief in het stimuleren en initiëren van buurtactiviteiten. Allemaal voor en door bewoners. Meer informatie over rol van de wijkraad en de werkwijze vindt u in de verordening op de wijkraden van de gemeente Haarlem en in het Huishoudelijke Reglement van de wijkraad Ramplaankwartier. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent de wijkraden (Verordening op de wijkraden 2021) | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Communicatie en overleg

De wijkraad zorgt voor een betere communicatie in de buurt. Via de wijkkrant, deze website, meningspeilingen en informatiebijeenkomsten over bijzondere onderwerpen. De wijkraad heeft diverse contacten en overleggen met de gemeente en onderhoudt contact met de omliggende wijkraden.

Bestemmingsplan

Dit is een voorbeeld van een bestemmingsplan

 

Financiën

De wijkraad krijgt van de gemeente jaarlijks een budget voor uitvoering van haar taken en activiteiten. De hoogte van de subsidie wordt objectief vastgesteld onder andere op basis van het aantal huishoudens. Deze subsidie is bedoeld ter dekking van de basiskosten zoals wijkkrant, vergaderkosten, portokosten en de website. Dit blijkt in de praktijk niet voldoende te zijn. De bijdragen van de gemeente zal in de toekomst steeds minder worden. De wijkraad streeft naar daarom continuïteit uit eigen inkomsten.

Belangrijk zijn daarom de inkomsten uit advertenties in de wijkkrant en op de website. Met deze aanvullende inkomsten kunnen alle wijkactiviteiten doorgaans kostendekkend worden gefinancierd.

Jaarlijks legt de penningmeester op de jaarvergadering verantwoording af. De kascommissie controleert jaarlijks de administratie en de verslaglegging van de penningmeester.

Voor eenmalige zaken, specifieke expertise of bijzondere projecten is ook een subsidie in de vorm van bewonersondersteuning mogelijk. Daarvoor dient een aparte aanvraag ingediend te worden bij de gemeente.