Gemeente

Wijkgericht werken

Haarlem wil de dagelijkse leefomgeving in wijken en buurten verbeteren. Door bijvoorbeeld het tegengaan van overlast van hondenpoep en zwerfvuil verbetert het aanzien van de stad. Ook voldoende en veilige speelvoorzieningen voor kinderen, een goede bereikbaarheid en het aanbieden van activiteiten voor jongeren dragen eraan bij dat Haarlem een fijne en leefbare stad is om in te wonen en te werken. Wijkgericht werken kan de gemeente niet alleen. Zij werkt samen met bewoners en maatschappelijke partners zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, welzijnsinstellingen, politie en wijkraden aan een veilig en leefbaar Haarlem.

Gebiedsverbinders

Per gebied heeft de gemeente een gebiedsverbinder. De belangrijkste taken van de gebiedsverbinder zijn: fungeren als aanspreekpunt voor wijkraden, partners, gemeentelijke organisatie en bestuur

  • fungeren als verbindingsofficier binnen de ambtelijke organisatie, partijen bij elkaar brengen, coalities smeden, verbindingen leggen tussen de verschillende gemeentelijke activiteiten en zorgen voor afstemming bij projecten
  • knelpunten signaleren en zo mogelijk laten oplossen
  • ‘aanjagen’ van het ‘Wijkgericht Werken’.

Voor onze wijk is dat Mirjam Boxhoorn.

Wat gebeurt er in de buurt?

Het is mogelijk om allerlei vergunningsaanvragen in Haarlem per buurt te volgen.

U kunt zich aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen bij  www.overheid.nl. Gemeenten, provincies en waterschappen maken in de plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscourant bekend welke besluiten zij willen gaan nemen, bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning.

Via een simpele app (OmgevingsAlert) komen alle bouwaanvragen, verkeersbesluiten, standplaatsen, kap- en overige omgevingsvergunningen overzichtelijk in beeld. Niet alleen is te zien welke vergunningen zijn aangevraagd, maar ook welke vergunningen zijn verleend.

De app is gratis te downloaden in Google Play en in de iTunes App Store voor de mobiele telefoon en tablet.

Meer informatie

Alle informatie van de gemeente over Stadsdeel West waar het Ramplaankwartier deel van uitmaakt, vindt u terug op de website van de gemeente. Voor algemene vragen, meldingen of klachten die de gemeente Haarlem aangaan, telefoonnummer 14 023.